Algemene voorwaarden LEEF!

Algemene voorwaarden worden vaak gezien als ‘moeilijke kleine lettertjes’. Om duidelijkheid te bieden, worden de voorwaarden hieronder in duidelijke taal uitgelegd.

1 IDENTITEIT VAN DE DIENSTVERLENER

Naam Leef
Adres Voormezele Dorp 2F, 8902 Voormezele
Telefoonnummer 0478/56 06 57
E-mailadres info@leefjouwpotentieel.be
Website www.leefjouwpotentieel.be
BTW-nummer BE0888.262.850
Rekeningnummer BE57 1096 6752 4535

 2  TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanbiedingen, overeenkomsten, abonnementen, cursussen, sessies en trajecten van Leef, zowel offline als online. Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op aanvullende overeenkomsten of vervolg-overeenkomsten.

2.2. De voorwaarden zijn voor iedereen hetzelfde, tenzij Leef schriftelijk iets met jou is overeengekomen. Zonder dit schriftelijk bewijs blijven de voorwaarden voor jou van toepassing. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing, als hiervoor een schriftelijke overeenkomst tussen Leef en de deelnemer is gemaakt. Belangrijk: onder schriftelijk wordt ook begrepen via e-mail.

2.3. Leef mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen.

2.4. Van gebruik en toepasselijkheid van eventueel door de deelnemer gebruikte algemene voorwaarden, ongeacht naam en inhoud, wordt door Leef uitdrukkelijk afstand gedaan.

2.5. Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen deze voorwaarden te accepteren.

2.6. Mochten één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar verklaard worden, blijven alle overige bepalingen integraal van toepassing.

3 LEEF

 3.1. Vastleggen van afspraken

Genomen afspraken over de prijs, inhoud van de dienstverlening, tijdstip(pen) en betaling(en) worden altijd via telefoon, e-mail of via de online reservatietool vastgelegd. Bij het afsluiten van een afspraak aanvaardt de klant automatisch de algemene voorwaarden.

 3.2. Nakomen van de afspraken

Beide partijen verbinden zich ertoe om de vastgelegde afspraak of meerdere afspraken stipt na te komen. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak of afspraken bent u verplicht om dit uiterlijk 24 op voorhand telefonisch door te geven. Werd er niet telefonisch verwittigd, dan is 100% van het bedrag verschuldigd aan Leef via facturatie.

 3.3. Aankopen en betaling

De prijzen van het volledige aanbod worden vermeld via de website www.leefjouwpotentieel.be en zijn steeds inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Elke factuur wordt binnen de 10 kalenderdagen betaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-betaling volgt een kosteloze reminder, waarna vlot wordt overgegaan tot een 2de betalende herinnering. Vanaf een 3de noodzakelijke herinnering, wordt betaling gedwongen geïnd met tussenkomst van Justified. Alle kosten hieruit voortvloeiend, zoals de tussenkomst van Justified, eventuele andere buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten en alle nalatigheidsintresten volgens onze factuurbepalingen, zijn integraal voor rekening van de klant. Leef houdt zich het recht voor om de verdere uitvoering van de verbintenissen op te schorten totdat de klant alle vervallen facturen en eventuele bijkomstige kosten in deze specifieke situatie heeft vergoed. Trajecten kunnen in termijnen worden voldaan, bij aanvraag voor de start van het traject en enkel met schriftelijke toelating van Leef. In geval van betaling in termijnen, volgen deelfacturen volgens een vooropgesteld en vast betaalplan. Wordt van dit betaalplan afgeweken, dan heeft Leef het recht om het restsaldo in één keer op te eisen met een meerkost van 5% op het restsaldo voor extra administratieve tussenkomst.

 4. CURSUSSEN EN TRAJECTEN

 4.1. Aanbod

 4.1.1. Het aanbod van Leef is altijd vrijblijvend. Leef kan op elk moment het aanbod wijzigen of intrekken.

4.1.2. De deelnemer zorgt voor juiste, actuele en volledige verstrekking van alle gegevens aan Leef.

4.1.3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.1.4. Het aanbod van Leef bestaat enkel uit de diensten die vermeld worden.

 4.2. Sessies, cursussen, workshops en programma’s

4.2.1. Deelnemen

Wanneer een deelnemer zich inschrijft, zowel voor een sessie, cursus, workshops als programma, ontstaat er tussen de deelnemer en Leef een overeenkomst met betaalverplichting. Elke overeenkomst op dat vlak wordt afgesloten via registratie op de website en betaling van de bijdrage, of via schriftelijke bevestiging door Leef en betaling van de bijdrage. Wanneer een individuele sessie onderdeel is van een programma bij Leef, is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van deze sessie binnen de looptijd van het programma.

 4.2.2. Annulering

De deelnemer kan een individuele sessie eenmalig en tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie annuleren. De deelnemer heeft in dat geval een week de tijd om een nieuwe sessie vast te leggen via afspraak. Als de deelnemer niet binnen één week na annulering een nieuwe afspraak maakt met Leef, of niet tijdig annuleert, vervalt de individuele sessie. Zie ook: 3.1. en 3.2.

Wanneer een deelnemer nog voor de start van een traject of programma besluit om niet meer deel te nemen, is Leef gerechtigd om het te voldoen bedrag met een bijkomende schadevergoeding van 20% op dat bedrag te innen. Tot uiterlijk 8 weken voor de start van een traject of programma kan deelname hieraan kosteloos worden geannuleerd. Daarna wordt tussen 8 weken en 2 weken voor aanvang van het traject 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen de twee weken voor de start van een traject of programma wordt 100% van het factuurbedrag aangerekend en dit zonder extra bijkomende verwittiging.

Leef behoudt zich het recht voor om de datum van een individuele sessie te wijzigen. In dat geval heeft de deelnemer het recht om binnen de drie werkdagen, na mededeling van Leef van deze wijziging, de individuele sessie te annuleren met recht op integrale terugbetaling van de eventueel reeds betaalde sessiebijdrage.

5 MEDISCHE EN/OF PSYCHISCHE/PSYCHIATRISCHE KLACHTEN

Gelieve steeds bij de start van de samenwerking ( = inschrijving) met Leef alle noodzakelijke info te verstrekken i.v.m. medische, psychische of psychiatrische klachten. Alle info hieromtrent die van belang kan zijn bij het doorlopen van de materie bij Leef dient door de deelnemer te worden verstrekt, zodat hier vanuit Leef gepast en op maat mee kan worden omgesprongen. Elke deelnemer verklaart zichzelf automatisch als gezond en geschikt voor het volgen van de individuele sessie, de workshop, het traject, de cursus of het programma bij inschrijving. 

 6 COPYRIGHT

Teksten en documenten die worden verspreid tijdens sessies, workshops, cursussen of mailings mogen enkel na schriftelijke toelating van Leef worden gebruikt. Elke toelating vraag je persoonlijk en via e-mail aan. Berichten, afbeeldingen, podcasts, video’s, en andere die door Leef op sociale media worden geplaatst, mogen mits duidelijk zichtbare bronvermelding worden gedeeld.

 7 SCHENDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Wanneer de algemene voorwaarden geschonden of overtreden worden, kunnen er aangepaste maatregelen worden ingeroepen. Dit betekent eventueel dat jouw sessie, traject of pakket niet wordt verdergezet.

 8 ONGEPAST GEDRAG

Leef heeft het recht om deelnemers die ongepast gedrag vertonen of laster en negatieve reclame maken via de kanalen van Leef onmiddellijk de toegang te ontzeggen tot alle kanalen van Leef.

9 OVERMACHT

In geval van overmacht mag Leef het traject, de sessie, de cursus of de workshop onderbreken of verplaatsen. Onder overmacht wordt begrepen: ziekte, onvoldoende deelnemers, kapotte apparatuur die noodzakelijk is voor het goede verloop van het geplande, storingen of ongemakken waardoor de diensten van Leef niet veilig kunnen worden aangeboden.

10 INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen en video’s die getoond worden op de website www.leefjouwpotentieel.be en op de social media – kanalen van Leef, mogen niet zonder vooraf verkregen schriftelijke toelating van Leef worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond worden aan derden. Het is deelnemers niet toegestaan om door Leef geproduceerde werken zoals boeken, werkboeken, adviezen en modules te exploiteren, te kopiëren of aan derden te verstrekken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk en vooraf schriftelijke toelating werd verleend door Leef.

11 PRIVACY

Leef hecht heel veel belang aan een duidelijk privacybeleid.

Hiervoor gelden de volgende bepalingen:

  • alleen de persoonsgegevens worden verzameld, die noodzakelijk zijn om de dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren,
  • persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywet verwerkt, opgeslagen en beheerd,
  • alle overige gegevens die tijdens onze afspraak onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails, medische info en achtergrond, …).

Een volledig overzicht van ons privacybeleid kan je hier lezen.

12 KLACHTEN

Omdat Leef streeft naar een optimale klantenservice, is het belangrijk om van u te horen als u klachten heeft over de dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – steeds binnen de twee weken na ontstaan ervan. Iedere klacht moet schriftelijk en volledig en duidelijk omschreven kenbaar worden gemaakt aan Leef, binnen de 14 dagen na het ontstaan ervan. De deelnemer zal in geen geval de reputatie van Leef schaden door (online) onware en misleidende informatie over de dienstverlening van Leef te verspreiden en te delen. Bij eventuele geschillen zullen we eerst altijd ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voor we het geschil voorleggen aan de rechter.

13 AANSPRAKELIJKHEID

Leef is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Leef is uitgegaan van door deelnemers verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de aangeboden kennis, info, ervaring en tools diev voor hen beschikbaar wordt gesteld via het aanbod van Leef. Leef biedt geen garantie op succes, gezien dit succes afhangt van de mate van toepassing van het aangereikte langs de kant van de deelnemer. Elke handeling die de deelnemer doet naar aanleiding van deelname aan het aanbod van Leef, is volledig de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Leef kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

14 TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

Deze versie van de algemene voorwaarden van Leef werd bijgewerkt op 17 oktober 2022.